Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities & Toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Kusala: de eenmanszaak Kusala met de volgende bedrijfsgegevens:

• Producten: de door Kusala aangeboden of geleverde huidverzorgingsproducten en/of accessoires.

• Klant: de consument of onderneming die met Kusala een overeenkomst sluit of wenst te sluiten.

• Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

• Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een consument.

• Aanbieding: een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld door Kusala gericht aan potentiële klanten zijnde consumenten.

• Offerte: een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld door Kusala gericht aan potentiële klanten zijnde ondernemingen.

• Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de verkoop en levering van producten door Kusala aan de klant.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes en op alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door Kusala.

Artikel 2: Aanbiedingen/Offertes en Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen/offertes van Kusala zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen.

2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra een door een klant geplaatste bestelling schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3: Prijs

3.1 De door de klant verschuldigde prijs, belasting, en kosten voor bezorging worden in de orderbevestiging en/of factuur van Kusala vermeld.

3.2 Bezorgkosten zijn voor rekening van de klant tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.3 Alle prijzen van Kusala zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van typefouten en onder voorbehoud van wijzigingen.

3.4 Eventuele invoerrechten, inklaringskosten en belastingen bij invoer door een klant buiten de EU zijn voor rekening van die klant.

Artikel 4: Betaling & Facturering

4.1 Betaling dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn ontvangen. Deze betaling vindt plaats door middel van een online betalingsopdracht, een bankoverboeking of via levering onder rembours (kosten €20,00, alleen mogelijk binnen Nederland).

4.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

4.3 Als de klant niet tijdig betaalt, kan Kusala overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen dan voor rekening van de klant.

4.4 In geval van betalingsverzuim is Kusala gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.

4.5 De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

Artikel 5: Levering aan Consumenten

5.1 Kusala zal zo mogelijk binnen 48 uur na ontvangst van de betaling, of binnen 48 uur na bestelling in geval van levering onder rembours (kosten €20,00), de bestelde producten verzenden naar het door de consument opgegeven adres, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2 Indien producten niet uit voorraad leverbaar zijn neemt Kusala binnen deze 48 uur contact op met de consument en zal de overeenkomst in overleg worden aangepast ofwel door levering van een vergelijkbaar vervangend product, ofwel door het opstellen van een backorder ofwel door annulering van het betreffende gedeelte van de bestelling.

5.3 Bij overeenkomsten die met consumenten binnen de EU worden gesloten geldt een levertermijn van 30 dagen. Bij overeenkomsten die met consumenten buiten de EU worden gesloten geldt een levertermijn van 45 dagen.

5.4 Overschrijding van deze levertermijn geeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Kusala is in dat geval niet schadeplichtig, maar zal het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.5 Kusala is gerechtigd verkochte producten in gedeelten te leveren zolang deze deellevering zelfstandige waarde heeft. Indien een bestelling in gedeelten wordt geleverd, is Kusala gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.6 Op het moment van aflevering gaat het risico over op de consument, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de consument.

Artikel 6: Levering aan Ondernemingen

6.1 Kusala streeft ernaar om de door een onderneming bestelde producten binnen zes weken te verzenden, maar de onderneming moet rekening houden met een termijn van acht weken. Voor verzendingen naar ondernemingen buiten Nederland komt hier de bezorgduur bovenop. Bij bestellingen van meer dan 1000 stuks regular of bloem zepen, of bij bestellingen van keramische zeepschaaltjes en lavendel oogkussens die geproduceerd moeten worden, is levertijd in overleg.

6.2 Afgesproken levertijden zijn ter indicatie en niet als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Kusala zo spoedig mogelijk met de onderneming in overleg treden. In het geval dat Kusala door overmacht of door andere buitengewone omstandigheden niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen van de overeenkomst na te komen, heeft Kusala het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren. Overschrijding van de levertermijn zal de onderneming niet het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien.

6.3 Kusala is gerechtigd verkochte producten in gedeelten te leveren zolang deze deellevering zelfstandige waarde heeft. Indien een bestelling in gedeelten wordt geleverd, is Kusala gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.4 De bestelde producten reizen voor risico van de onderneming. Kusala is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de bezorgdienst, maar zal de onderneming in zo`n geval zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims jegens deze bezorgdienst.

6.5 Private label bestellingen zijn mogelijk. Verpakking wordt in principe verzorgd door Kusala waarbij het ontwerp van de voorkant van de labels kan worden aangeleverd door de onderneming. Alternatieve verpakking is in overleg mogelijk, maar kan tot prijsverhoging leiden. Indien de onderneming zelf verpakking wilt verzorgen moet de onderneming voldoen aan de wettelijke eisen betreffende labelling, zoals onder andere INCI notering van ingrediënten, batch nummer, THT datum, en notering van naam en adres producent.

Artikel 7: Bedenktijd & Klachten

7.1 Ieder product van Kusala is met de hand gemaakt en dus uniek. Producten kunnen qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden etc. afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden en betreffende producten worden geacht te voldoen aan de overeenkomst.

7.2 Een consument mag binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst zonder opgave van redenen gerechtigd ontbinden. In dit geval zal de consument het artikel of de artikelen binnen 14 dagen voldoende gefrankeerd retour zenden. De kosten voor het terugzenden zijn voor de consument.

7.3 In geval van ontbinding zal Kusala het factuurbedrag, inclusief de initiële verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na ontbinding of na ontvangst van de artikelen of bewijs van verzending aan de consument terugbetalen. Indien de consument voor een duurdere verzendmethode dan de standaardmethode had gekozen zal Kusala alleen de standaard verzendkosten terugbetalen.

7.4 Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn.

7.5 Indien een klant een klacht heeft over een factuur of een product dient de klant Kusala binnen 30 dagen na de aflevering van deze factuur of dit product hiervan te informeren. Kusala zal binnen 14 dagen op deze klacht reageren.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle producten geleverd door Kusala blijven eigendom van Kusala tot het op grond van de overeenkomst door de klant verschuldigde bedrag is voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente- en/of incassokosten.

8.2 Indien de klant in gebreke is met de betaling van het verschuldigde bedrag is Kusala gerechtigd alle reeds geleverde producten terug te nemen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Kusala is, behoudens opzet en grove schuld, nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde producten. Aan verstrekte informatie, bijvoorbeeld op de website(s), op labels of in promotiematerialen, kunnen geen rechten worden ontleend.

9.2 Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Kusala, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Kusala te zijn gemeld.

9.3 In alle gevallen waarin Kusala toch aansprakelijk wordt gehouden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten in verband waarmee schade is veroorzaakt.

Artikel 10: Privacy

10.1 Kusala respecteert de privacy van de klant en zal de persoonsgegevens van de klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 Kusala zal passende maatregelen nemen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Kusala deelt geen persoonsgegevens met derden.

10.3 Kusala zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken van bestellingen en betalingen daarvan, voor bezorging op het juiste adres en, alleen op verzoek, voor het kunnen doen van aanbiedingen via een nieuwsbrief.

10.4 De klant heeft ten alle tijde recht op inzage van de opgegeven persoonsgegevens en op correctie en/of verwijdering hiervan.

Artikel 11: Intellectuele Eigendom

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan ontwikkeld door Kusala komen toe aan Kusala.

11.2 Het is niet toegestaan om de handelsnaam van Kusala of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website(s) van Kusala, de vormgeving daarvan en de daarin opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videos en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan Kusala en mogen zonder toestemming van Kusala niet worden gebruikt.

Artikel 12: Wijzigingen

12.1 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.

12.2 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

12.3 Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, op die wijze dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.