Koffie-olie in zeep – deel 2

6 02 2022 | Circulaire Zeep, Reststroom koffie

ENGLISH BELOW

De laatste keer dat we schreven over olie uit koffiedik waren we nog aan het experimenteren om het beste nieuwe basisrecept met een zo hoog mogelijk percentage circulaire ingrediënten voor onze zepen te ontwikkelen. Ondertussen kun je zien dat er koffie-olie als ingrediënt in bijna al onze vernieuwde circulaire zepen zit. Wat hebben we allemaal over dit prachtige ingrediënt ontdekt en hoe hebben we besloten om dit in ons basisrecept op te nemen? Je leest het in deze blog!

We eindigden onze vorige blog over de eerste testen met de koffie-olie van Kaffe Bueno enthousiast over de werking in de zeep, maar met wat zorgen over de sterke geur en kleur, en over de hoge prijs. We vroegen ons af of we het percentage koffie-olie zouden moeten verlagen van 20% of 10% naar 5% van de vetten in de zeep, of dat we het anders uitsluitend in één of twee speciale koffie zepen zouden gebruiken.

Om deze beslissing te kunnen nemen testten we de olie op 5% in verschillende bestaande Kusala zepen om het effect op geur en kleur te beoordelen. We kozen vooral de zepen met een milde of onderscheidende geur, zoals de olijfzeep en de dillezeep, waar de koffie-olie mogelijk zou overheersen of clashen. Ook kozen we zepen met spierwitte kleur, zoals de lavendelzeep en de canangazeep, om te zien of het kleurverschil acceptabel zou zijn. We zetten een spontane (en niet erg wetenschappelijke) geurtest op de ondernemersbar bij BlueCity, maar we werden niet veel wijzer van de resultaten haha.

Na heel veel snuffelen en wikken en wegen begonnen we de veranderingen steeds meer te waarderen. De geuren werden beter geankerd en de carameltoon gaf een vintage vibe aan de zepen die juist zo mooi bij Kusala past. Daarbij hadden de zepen een net iets rijker verzorgend schuim.

We waren dus compleet verkocht aan de koffie-olie als circulair ingrediënt. Door relatief hoge kosten in vergelijking met de kosten van de shea boter die het zou vervangen zouden we wel een prijsverhoging moeten berekenen. We vonden dit gerechtvaardigd door de winst in duurzaamheid die we zouden maken:

 • Als koffiedik als afval in stortplaatsen terecht komt stoot het methaan uit, een broeikasgas dat 30x zo schadelijk is als CO2. Door koffiedik te verwerken naar olie wordt deze uitstoot voorkomen.
 • Door koffiedik weg te gooien gaat een nog waardevol product verloren waar veel energie, water, en materialen in zijn gestoken. Door het optimaal te gebruiken wordt nieuwe verspilling en vervuiling voor de productie van primaire grondstoffen voorkomen.
 • Per 100 zepen gebruiken we ongeveer 475 gram koffie olie, waarvoor 5,7 kilo koffiedik is gered, afkomstig uit 814 kopjes koffie. Dus met ieder zeepje redden we de koffiedik van 8 kopjes koffie!
 • De koffie-olie uit Denemarken vervangt een deel van de shea boter in onze recepten wat uit Burkina Faso afkomstig is en via onze leverancier in Engeland vele kilometers aflegt; hierdoor besparen we dus veel CO2 uitstoot door verminderd transport!
 • Kaffe Bueno gebruikt geen petrochemiecaliën om de olie uit koffiedik (zij noemen hun olie Kaffoil) te onttrekken en past een duurzame verwerkingsmethode toe.
 • Kaffoil is door Ecocert goedgekeurd als COSMOS gecertificeerd natuurlijk ingrediënt.
 • Kaffe Bueno is geregistreerd als een gecertificeerde B Corporation en voldoet dus aan strenge eisen op gebied van duurzaam en sociaal ondernemerschap, en van verantwoordelijkheid en transparantie. Ze doneren 1% van hun winst aan onderwijsprojecten voor jonge koffieboeren in Colombia.

Dus al met al draagt dit ingrediënt zeker bij aan de goede karma die we proberen op te bouwen. We zijn ontzettend trots dat we het hebben gevonden en een manier hebben kunnen uitpuzzelen om het effectief in onze zepen te gebruiken. We hopen dat je het ook kunt waarderen!


 

Coffee oil in soap – part 2

The last time we wrote about oil from spent coffee grounds, we were still experimenting to develop the best new base recipe with the highest possible percentage circular ingredients for our soaps. In the meantime, you can see that coffee oil is an ingredient in nearly all our renewed circular soaps. What did we discover about this wonderful product and how did we decide to incorporate it into our base recipe? Read it in this blog!

We ended our previous blog about the first tests with the coffee oil from Kaffe Bueno with enthusiasm about the functioning in the soap, but with some concerns about the strong scent and color, and about the high price. We wondered if we should reduce the percentage of coffee oil from 20% or 10% to 5% of the fats in the soap, or else if we should use it exclusively in one or two special coffee soaps.

In order to make this decision, we tested the oil at 5% in various existing Kusala soaps to evaluate the effect on scent and color. We selected the soaps with a mild or distinctive scent, like the olive soap or the dill soap, where the coffee oil might dominate or clash. We also selected soaps with a pure white color, like the lavender soap and the cananga soap, to determine whether the color difference would be acceptable. We set up a spontaneous (and not very scientific) scent test in the entrepreneurs bar at BlueCity, but the responses didn’t really give us much clarity haha.

After lots of sniffing and doubting, we started to appreciate the changes more and more. The scents were anchored more effectively and the caramel tone gave a vintage vibe to the soaps that matches the Kusala style wonderfully. Further, the soaps had a slightly richer, more nourishing lather.

So we became completely sold on the coffee oil as circular ingredient in our soaps. Because the costs would be higher as compared to the costs of the shea butter it would replace, we would need to calculate a price increase. We thought this would be justified by the gains in sustainability we would achieve:

 • When spent coffee ends up as waste in dumping sites, it will release methane, a greenhouse gas that is 30 times as harmful as CO2. By processing spent coffee into oil, this release is prevented.
 • By throwing away spent coffee, a still valuable resource, that cost a lot of energy, water, and materials to produce, is lost. By optimizing its use, new waste and pollution for the production of primary resources is prevented.
 • For the production of 100 soaps, we use about 475 grams coffee oil, for which 5.7 kilograms of spent coffee is saved, used to make 814 cups of coffee. So which each piece of soap, we save the spent coffee from 8 cups of coffee!
 • The coffee oil from Denmark replaces part of the shea butter in our recipes, which normally travels many kilometers coming from Burkina Faso via our supplier in the UK; so in this way we prevent a lot of CO2 release from reduced transport!
 • Kaffe Bueno uses no petrochemicals to extract the oil from the spent coffee (they call their oil Kaffoil) and they use sustainable processing methods.
 • Kaffoil is approved by Ecocert as a COSMOS certified natural ingredient.
 • Kaffe Bueno is registered as a certified B Corporation and thus meets strict demands with regard to sustainable and social entrepreneurship, as well as accountability and transparency. They donate 1% of their profits to educational projects for young coffee farmers in Colombia.

So all in all, this ingredient definitely contributes to the good karma we are trying to build. We are incredibly proud that we found it and figured out a way to use it effectively in our soaps. We hope you can appreciate it too!

Kusala zepen

Over Kusala

Kusala draagt met haar ambachtelijke zepen en shampoo bar bij aan milieuvriendelijke en maatschappelijk betrokken productie en consumptie. We gebruiken zoveel mogelijk reststromen voor onze circulaire verzorgingsproducten en werken nauw samen met andere kleine producenten om echt iets bij te dragen aan onze directe omgeving.

Dit vind je ook leuk!

Bestsellers