Olie uit koffiedik voor zeep

13 07 2021 | Circulaire Zeep, Reststroom koffie

 

ENGLISH BELOW

Olie uit koffiedik voor zeep? In onze zoektocht naar circulaire vetten hebben we dit geweldige product ontdekt. We kwamen erachter dat de werking van koffie-olie in zeep vergelijkbaar is met shea boter, ook al is de samenstelling heel anders. Het draagt bij aan hardheid van de zeep én verzorgt de huid. Dus het zou héél mooi zijn om shea boter uit Afrika in onze zepen te kunnen vervangen door circulaire olie uit Europees koffiedik! Ondertussen hebben we monsters ontvangen van Kaffe Bueno in Denemarken en een eerste ronde testen gedaan.

Kusala is in de afgelopen jaren vele malen benaderd door ondernemers die ‘iets circulairs’ wilden doen met koffiereststromen (gebruikte of ongebruikte koffie die in de afvalstroom terecht zouden komen). Zij dachten dan, koffiescrubzeep! Nu heeft Kusala ondertussen een circulaire koffiescrubzeep ontwikkeld waar we zoveel mogelijk koffie in hebben verwerkt voor een echte koffiebeleving. Maar, zoals we al eerder noemden, als je écht impact wil maken en het aandeel circulair in zeep wilt maximaliseren, zul je naar circulaire vetten op zoek moeten. Daarom biedt olie uit koffiedik ineens veel meer mogelijkheden dan de geijkte scrub zeep omdat je het in het gehele assortiment verwerkt zou kunnen worden. Dat was tenminste het idee… 

We kwamen erachter dat een aantal start-ups in Europa druk bezig zijn met het ontwikkelen van waardevolle producten uit koffiedik om de reststroom zo efficiënt mogelijk te benutten, zodat het gebruik van primaire grondstoffen hierdoor kan afnemen. En één van die producten is koffie-olie voor de cosmetische industrie. We kwamen in contact met Kaffe Bueno uit Denemarken die al veel vooruitgang hebben geboekt om dit product op de markt te brengen. Zij stuurden ons monsters van hun koffie-olie waarmee we meteen een eerste set testen hebben gedaan. Op de foto kun je een vergelijking zien tussen koffie-olie als 10% en 20% van de vetten in de zeep, en een test met Kaffibre als scrub, het product wat overblijft na de onttrekking van de olie uit het koffiedik.

Koffie-olie zeep test

Kaffibre is een mooi en interessant product en een heerlijke scrub, maar aangezien we al een reststroom ongebruikte koffie als scrub gebruiken zijn we niet echt op zoek naar een vervanging en zullen we voorlopig niet met Kaffibre verder gaan.

Het was vooral heel interessant om te zien hoe een vloeibare olie bijdraagt aan de hardheid van de zeep. Veel zeepmakers gebruiken shea boter of cacao boter als een duurzamere vervanging voor palmolie, maar die ingrediënten moeten ook van ver komen en het gebruik hiervan draagt dus alsnog bij aan CO2 uitstoot door transportkilometers. Door het gebruik van een lokale reststroom als koffiedik zou je een grote slag kunnen slaan in het verbeteren van de duurzaamheid van een stuk zeep! We waren ook blij verrast door het zachte rijke schuim van de zepen met koffie-olie, dat voelt heerlijk op de huid. Helaas was het een tegenvaller dat de koffie-olie een vrij sterke geur en kleur had en dat ook doorgaf aan de zeep. Dit zou betekenen dat er een zware ondertoon in de geuren van alle Kusala zepen zou kunnen komen, toch niet echt een wenselijke consequentie. Daarbij bleek de prijs heel erg veel hoger te liggen dan shea boter… Dus we besloten dat we verder zouden onderzoeken of we de koffie-olie in ieder geval nog als 5% van de vetten zouden kunnen gebruiken, wat onze voorkeur zou hebben omdat we het zo’n mooi product vinden, of anders of we niet beter één of twee speciale koffie-olie zepen zouden kunnen ontwikkelen.

De volgende testen zijn dus vooral ontwikkeld om een keuze te maken tussen deze twee mogelijkheden. En ondertussen zijn we op onderzoek gegaan om te bepalen of mangoboter de koffie-olie zou kunnen aanvullen als geschikte duurzamere en mogelijk circulaire vervanger voor shea boter. Stay tuned!

 


Oil from spent coffee grounds for soap

Oil from spent coffee for soap? We discovered this wonderful product in our search for circular fats. We discovered that the characteristics of coffee oil in soap can be compared to shea butter, even though the composition is very different. It contributes to hardness of the soap ánd nourishes the skin. So it would be fantastic to replace African shea butter in our soaps with circular oil from European coffee grounds! In the meantime, we have received samples from Kaffe Bueno in Denmark and conducted a first round of tests.

In the past years, Kusala has been approached by many entrepreneurs who wanted to do “something circular” with coffee waste streams (used or unused coffee grounds that would end up in the trash). They would often think, coffee scrub soap! Now, Kusala has already developed one circular coffee scrub soap in which we processed as much coffee as possible for a true coffee experience. However, as we mentioned before, if you really want to make impact and maximize the percentage circular in soap, you will need to find circular fats. This is why oil from used coffee grounds suddenly offers many more possibilities than the usual scrub soap since you could use it in the entire assortment. At least, that’s what we imagined…

We discovered that several start-ups in Europe are very busy developing valuable products from spent coffee grounds to use this waste stream as efficiently as possible so that the use of primary resources can be reduced. And one of thise products is coffee oil for the cosmetic industry. We came into contact with Kaffe Bueno from Denmark who already made a lot of progress in putting this product on the market. They sent us samples of their coffee oil which we immediately used for a first set of tests. In the picture you can see a comparison between coffee oil as 10% and 20% of the fats in the soap, and a test with Kaffibre as scrub, the product that is the remnant after extraction of the oil. 

Koffie-olie zeep test

Kaffibre is also a beautiful and interesting product and a wonderful scrub, but since we already use a waste stream of unused coffee as scrub, we are not really looking for a replacement and won’t pursue Kaffibre for now.

Most of all, it was very interesting to see how a liquid oil can contribute to the hardness of the soap. Many soap makers use shea butter or cocoa butter as a more sustainable replacement for palm oil, but those ingredients also have to come from far and their use still contributes to CO2 emission through transport kilometers. By using a local waste stream like spent coffee grounds, you could make a huge strike to improve the sustainability of a piece of soap! And on top of that, we were happily surprised by the soft rich lather from the soaps made with coffee oil that feels wonderful on the skin. Unfortunately, it was a setback that the coffee oil had quite a strong scent and color which also affected the soap. This would mean that the scents in all Kusala soaps could be affected with a strong undertone, not quite a desirable consequence. In addition, the price of coffee oil was much higher than that of shea butter… So we decided we would continue our research to determine whether we could still use coffee oil as 5% of the fats, which would have our preference since we consider this to be such a beautiful product, or else if it would be better to develop one or two special coffee oil soaps instead.

So the following tests are mainly developed to allow for a decision between these two options. And in the meantime we have started to examine whether mango butter could complement coffee oil as another suitable sustainable and possibly circular replacement for shea butter. Stay tuned!

 

Kusala zepen

Over Kusala

Kusala draagt met haar ambachtelijke zepen en shampoo bar bij aan milieuvriendelijke en maatschappelijk betrokken productie en consumptie. We gebruiken zoveel mogelijk reststromen voor onze circulaire verzorgingsproducten en werken nauw samen met andere kleine producenten om echt iets bij te dragen aan onze directe omgeving.

Dit vind je ook leuk!

Bestsellers