Oproep overdatum olijfolie!

3 08 2021 | Circulaire Zeep, Reststroom olijfolie

ENGLISH BELOW

Kusala werkt nu bijna drie jaar met overdatum olijfolie die ze inkoopt van producenten en handelaren en verwerkt om veilig te kunnen gebruiken als ingrediënt in de drie circulaire zepen en de klimaatzeep. Als onderdeel van het CityLab010 project Circulaire Zeep Tegen Verspilling gaat Kusala de inzameling en verwerking opschalen voor gebruik in àlle zepen. We hebben momenteel nog een voorraadje van oude biologische en extra vierge olijfolie die niet meer verkocht kon worden – één batch komt van een winkel in Nederland en een andere batch komt van een producent in Spanje – maar we gaan de komende maanden en jaren nog véél meer nodig hebben!! Dus we zoeken naar groothandels en winkels die batches olijfolie over hebben die ze niet meer kunnen verkopen. Wij kopen het nog graag in! Stuur een berichtje naar info@kusala.eco. Lees hieronder meer over Kusala’s ervaringen met oude olijfolie!

In het najaar van 2018 werd Karin van Kusala benaderd door een vrouw met een overschot oude olijfolie uit haar privé plantage in Italië met de vraag of ze dit kon langsbrengen voor de productie van zeep. Nu kan oude olijfolie niet zomaar in zeep gebruikt worden. Geoxideerde vetzuren kunnen oranje vlekjes veroorzaken die zeepmakers “dreaded orange spots” noemen, ofwel DOS. Het gebruik van zeep met DOS kan geen kwaad, maar het komt de kwaliteit niet ten goede en professionele zeepmakers doen er alles aan om het te voorkomen. Omdat Karin het ook zonde vond om de olijfolie uit Italië naar het afval te brengen begon ze een onderzoek en vond een paar methoden om oude olie in zeep te verwerken zonder de vorming van de oranje vlekjes. 

Olijven oogst

Na grondig onderzoek koos Karin voor een methode waarmee ze de olie kon zuiveren van geoxideerde vetzuren. De effectiviteit van deze methode was al getest en bewezen in de wetenschappelijke literatuur en werd goedgekeurd door het instituut dat de veiligheidscertificaten aan Kusala verleent.

Dit bleek het startschot voor een nieuw pad voor Kusala om zoveel mogelijk te werken met circulaire ingrediënten die anders in de afvalketen terecht zouden komen. Karin begon de ontwikkeling van een circulaire olijfzeep die gemaakt zouden worden met de oude olijfolie. Ondertussen verhuisde Kusala naar BlueCity in het voormalige zwemparadijs Tropicana Rotterdam waar circulaire bedrijven samenkomen om consumptie te reduceren door het gebruik van reststromen. Hier ontstonden meteen leuke samenwerkingen, bijvoorbeeld met bierbrouwer Vet & Lazy die reststroom bier en bierbostel kon leveren voor een circulaire bierzeep, en met oesterzwammenkwekerij Rotterzwam die reststroom koffie kon leveren voor een circulaire koffiezeep. De resulterende serie van drie circulaire zepen, gemaakt met 32-45% reststroom ingrediënten, werd een groot succes!

Nu is Kusala, met hulp van een CityLab010 subsidie van de Gemeente Rotterdam, druk om het hele assortiment zepen zo circulair mogelijk te maken. Dit betekent onderzoek naar nieuwe circulaire ingrediënten, zoals je kunt lezen in voorgaande blogs, maar ook het opschalen van de inzameling en verwerking van overdatum olijfolie. We willen graag zoveel mogelijk olijfolie inzamelen bij handelaren en winkels in Nederland. Waar nodig kunnen we oude olie inkopen bij producenten in Spanje en Italië. We hebben ondertussen al ontdekt dat er best veel mooie olijfolie verloren gaat. Het zal een avontuur zijn om te zien hoe ver we komen om het allemaal te redden en of de voorraad ooit op zal raken…


Call for expired olive oil!

Kusala has been working with expired olive oil that she buys from producers and traders and processes for safe use as an ingredient in the three circular soaps and the climate soap for almost three years now. As part of the CityLab010 project Circular Soap Against Waste, Kusala will upscale the collection and processing for use in all soaps. At the moment, we have some old organic and extra vierge olive oil in stock that wasn’t suitable for sale anymore – one batch comes from a shop in the Netherlands, and another batch from a producer in Spain – but we will need much more in the coming months and years!! So we are looking for wholesale stores and shops that have batches of olive oil left they can no longer sell. We would love to buy it from you! Send a message to info@kusala.eco. Read more about Kusala’s experiences with old olive oil below!

In the fall of 2018, Karin, owner of Kusala, was approached by a woman with a surplus of old olive oil from her private plantation in Italy with the question whether she could bring it over for use in the production of soap. Now, you can’t just use old olive oil in soap. Oxidized fatty acids can cause orange spots that soapmakers call “dreaded orange spots” or DOS. The use of soap with DOS can’t hurt, but it doesn’t improve the quality of the soap and professional soapmakers will do everything to prevent it from happening. Because Karin also didn’t want to bring the Italian olive oil to the trash, she started some research and found a few methods to use old olive oil in soap without the formation of orange spots.

Olijven oogst

After thorough research, Karin chose a method to cleanse the oil from oxidized fatty acids. The effectiveness of this method was already tested and proven in the scientific literature and was approved by the institute that grants the safety certificates to Kusala.

This turned out to be the start sign for a new path for Kusala to work with circular ingredients otherwise ending up in the trash as much as possible. Karin started the development of a circular olive soap that would be made with the old olive oil. In the meantime, Kusala moved to BlueCity in the former swimming paradise Tropicana Rotterdam, where circular businesses come together to reduce consumption by using waste streams. Here exciting new collaborations emerged right away, for example with beer brewers Vet & Lazy who could provide waste stream beer and beer grains for a circular beer soap, and with oyster mushroom growers Rotterzwam who could provide waste stream coffee for a circular coffee soap. The resulting series of three circular soaps, made with 32-45% of waste stream ingredients, turned into a big hit!

 

Kusala is currently very busy to make the entire assortment of soap as circular as possible, with support from a CityLab010 subsidy from the City of Rotterdam. This means researching new circular ingredients, as you can read in previous blogs, but also the upscaling of the collection and processing of expired olive oil. We would like to collect as much as possible from traders and shops in The Netherlands. If necessary, we can also buy old oil from producers in Spain and Italy. In the meantime, we have discovered that quite a lot of beautiful oil goes to waste. It will be an adventure to see how far we will get saving it and whether the supplies will ever run out…

Kusala zepen

Over Kusala

Kusala draagt met haar ambachtelijke zepen en shampoo bar bij aan milieuvriendelijke en maatschappelijk betrokken productie en consumptie. We gebruiken zoveel mogelijk reststromen voor onze circulaire verzorgingsproducten en werken nauw samen met andere kleine producenten om echt iets bij te dragen aan onze directe omgeving.

Dit vind je ook leuk!

Bestsellers