Regenwater voor zeep

20 08 2021 | Circulaire Zeep, Regenwater, Verduurzaming

ENGLISH BELOW

Wat is dit nu voor een raar apparaat en wat heeft het met zeepmaken te maken? We hebben bij Kusala besloten om regenwater te gaan gebruiken in onze zepen ipv gedemineraliseerd water wat we inkopen in plastic jerrycans. Dit regenwater wordt opgevangen door onze circulaire collega’s bij GroenCollect en wij mogen dat bij hen aftappen. Vervolgens gebruiken we dit apparaat om de verontreinigingen en bacteriën en virussen te verwijderen zodat we het veilig kunnen gebruiken in zeep. Zo helpen we ook nog eens bij het ontlasten van riool en waterzuivering, wat in deze tijden met onvoorspelbare en extreme weersomstandigheden alleen maar belangrijker wordt.

Zeepmakers werken meestal met gedemineraliseerd water omdat de mineralen in het kraanwater ervoor kunnen zorgen dat de vetten in de zepen sneller ranzig worden en dan kun je oranje vlekjes in de zeep krijgen. Regenwater is van nature zacht water en daarom ook perfect voor het maken van zeep. Maar aangezien de meesten van ons niet zo gemakkelijk de mogelijkheid hebben om regenwater op te vangen en te filteren, kopen we vaak ons water in in plastic jerrycans. Bij Kusala merkten we dat dat al gauw voor veel plastic afval leidde en we gingen op zoek naar een mogelijkheid om toch met regenwater te werken.

Gelukkig is er steeds meer bewustzijn over problematiek rondom regenwater en opties om het lokaal op te vangen en te gebruiken. Wist je dat 2/3de van de riolering in Nederland gemengd is, dus dat regenwater en afvalwater uit huishoudens samenkomen in dezelfde afvalstroom? Dat betekent onnodige vervuiling en reiniging van regenwater. Dat moet anders! Nu wordt er al het één en ander gedaan. Zo geeft de Gemeente Rotterdam sinds januari 2020 subsidies aan Rotterdammers voor het opvangen van regenwater en het vergroenen van hun tuin. Op deze manier kan het riool en de waterzuivering worden ontlast en hoeft er ook minder schoon drinkwater gebruikt te worden, bijvoorbeeld voor het bewateren van de tuin in droge periodes, of voor het wassen van de auto.

GroenCollect is een bedrijf die verschillende reststromen op in meerdere steden ophaalt en er dan voor zorgt dat die stromen worden gebruikt voor nieuwe producten of voor biogas. Ze vangen ook regenwater op in grote tanks en Kusala mocht langskomen om jerrycans te vullen. Echter, regenwater kan verontreinigingen en bacteriën en virussen bevatten, dus we besloten een goed waterfilter te kopen die het regenwater omtovert tot zacht drinkbaar water, wat we dan op een veilige manier kunnen gebruiken in de zeep. Met wat assistentie van slimme BlueCitizens die ons hebben geholpen de pomp op het filter aan te sluiten konden we water uit de jerrycans naar de filter pompen en daarna in een schone jerrycan opvangen. Voor de zekerheid hebben we de hardheid van het water nog getest en dat was 1dH, heel zacht dus! We moeten de hele installatie nog een goed plekje geven in de keuken, maar dan hoeven we nooit meer water in plastic jerrycans te kopen!

 


 

Rain water for soap

What is this strange machine and what does it have to do with soap making? At Kusala we have decided to start using rain water in our soaps instead of demineralised water that we buy in plastic jerrycans. This rain water is caught and collected by our circular colleagues at GroenCollect and they let us tap as much as we want. Then we use this maching to remove pollution and bacteria and viruses, so that we can safely use it in soap. This way we also help relieve pressure on the sewers and water purification, something that is becoming more and more important in these days with unpredictable and extreme weather events.

Soap makers usually work with demineralized water because the minerals in tap water can cause the fats in the soap to become rancid more quickly which would lead to orange spots in the soap. Rain water is naturally soft water and therefore also perfect for making soap. But since most of us don’t easily have the opportunity to catch and filter rain water, we usually buy our water in plastic jerrycans. At Kusala, we noticed that this quickly leads to a lot of plastic trash and we decided to look for ways to work with rain water after all.

Thankfully, there is a growing awareness about the problems surrounding rain water and options to catch and use it locally. Did you know that 2/3rd of the sewers in The Netherlands is mixed, and thus that rain water and waste water from households come together in the same waste stream? That means unnecessary pollution and purification of rain water. This needs to change! Now, there are already some initiatives. For example, since January 2020, the City of Rotterdam provides subsidies for its inhabitants to catch rain water and for greening their yards. In this way, pressure on sewer and water purification can be reduced and less clean drinking water needs to be used, for example for watering the garden in dry periods, or for washing the car.

GroenCollect is a business that collects multiple waste streams in various cities and makes sure that they are used for new products or biogas. They also catch and collect rain water in big tanks and Kusala was allowed to come by and fill up some jerrycans. However, rain water can contain pollution and bacteria and viruses, so we decided to buy a good waterfilter that can magically turn rain water into soft drinkable water that we can then safely use for soap making. With some assistance from smart BlueCitizens who have helped us connect the pump to the filter we could pump the water from the jerrycans to the filter and then collect in another clean jerrycan. To make sure, we tested the hardness of the water and that was 1dH, which means it was very soft! We still need to give the installation a good spot in the kitchen, but then we will never have to buy water in plastic jerrycans again!

Kusala zepen

Over Kusala

Kusala draagt met haar ambachtelijke zepen en shampoo bar bij aan milieuvriendelijke en maatschappelijk betrokken productie en consumptie. We gebruiken zoveel mogelijk reststromen voor onze circulaire verzorgingsproducten en werken nauw samen met andere kleine producenten om echt iets bij te dragen aan onze directe omgeving.

Dit vind je ook leuk!

Bestsellers